(+30) 2310 546451

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

 • Προσδιορισμός κοινού στόχου (target group)
 • Έρευνες καταναλωτών
 • Καταγραφή σημείων πώλησης

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Προσωπική συνέντευξη
 • Τηλεφωνική συνέντευξη
 • Αποστολή ερωτηματολογίων μέσω ταχυδρομείου

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Σχεδίαση ερωτηματολογίου
 • Ολοκλήρωση των προσωπικών συνεντεύξεων
 • Καταχώρηση των απαντήσεων
 • Ταξινόμηση των απαντήσεων
 • Στάθμιση των απαντήσεων
 • Αξιολόγηση των απαντήσεων
 • Σύνταξη αναφοράς και εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 • Δημογραφικές εξελίξεις και τάσεις
 • Οικονομικές τάσεις
 • Αριθμητική, ποιοτική εξέλιξη κλάδου

Δείτε την παρουσίαση της εταιρίας μας πατώντας εδώ.