(+30) 2310 546451

Η εταιρία ALPHA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της, με τρόπο τέτοιο ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να μεγιστοποιεί την κοινωνική και πολιτιστική της προσφορά.

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης της ALPHA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ καλύπτει την:

Εκπαίδευσης, Μελετών – Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Μελετών Διαχειριστικών Συστημάτων, Ερευνών Αγοράς, Αξιολόγησης – Επιλογής Προσωπικού. Έρευνα και Ανάπτυξη Εργαλείων Βελτίωσης της Οργάνωσης Επιχειρήσεων.

Ειδικότερα η εταιρία δεσμεύεται για τα εξής:

  • Να βελτιώνει συνεχώς τις ενεργειακές επιδόσεις της.
  • Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης και για την επίτευξη των Ενεργειακών Σκοπών και Στόχων.
  • Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την Ενεργειακή Νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από αυτή.
  • Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους Ενεργειακούς Σκοπούς και Στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους.
  • Να βελτιώνει την ενεργειακή της απόδοση μέσω προμήθειας ενεργειακού εξοπλισμού και υπηρεσιών.
  • Να παρακολουθεί και να μετρά την Ενεργειακή της Απόδοση.
  • Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας σε θέματα Ενεργειακής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
  • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισής της.

Η ALPHA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ θεωρεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την αύξηση της ενεργειακής της απόδοση. Η ενεργειακή πολιτική ανασκοπείται τακτικά, επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της και κοινοποιείται εντός της εταιρίας.

Δείτε την παρουσίαση της εταιρίας μας πατώντας εδώ.