(+30) 2310 546451

emporio

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 45 και 47)
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ 56)
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης όπως και στην παροχή υπηρεσιών παιδικού - βρεφονηπιακού σταθμού και ημερήσιας φροντίδας (ΚΑΔ 85 και 88)

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Από τη Δράση αποκλείονται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, Δασοκομία και υλοτομία, Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 60.000.000€
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 10.000,00€ - 150.000,00€
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%
Ο Χρόνος Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης θα πρέπει:

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος της πρόσκλησης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ελάχιστον:
           - 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
           - 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
           - 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
 • Να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 • καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
 • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis)

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα). Διευκρινίζεται ότι ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι η έδρα της επιχείρησης ή/και υποκατάστημα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
1 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
1.1 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας έως 100%
1.2 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας.
1.3 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ
2 Μηχανήματα-Εξοπλισμός
2.1 Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος έως 100%
2.2 Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
2.3 Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά
2.4 Άλλος   Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης έως 30%
3 Μεταφορικά Μέσα
3.1 Μεταφορικά   μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56) έως 25.000 €
και έως 30% του π/υ
3.2 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88 έως 100%
3.3   Μετατροπή   κινητήρα   πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) έως 12.000€
4 Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα μέχρι 14.000 €
7.000€ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δυο (2) πιστοποιητικά
5 Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου
5.1 Έκδοση   Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης   (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών   μελετών συνδυασμένη με   δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2. μέχρι 8.000 €
5.2 Κατάρτιση   προσωπικού σε θέματα   Πρώτων Βοηθειών -
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
80 € ανά εργαζόμενο
και μέχρι 5 εργαζόμενους
5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000 €
6 Ψηφιακή Προβολή μέχρι 8.000 €
7 Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)
μέχρι 30.000 € και έως 40% του π/υ
15.000 € ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την προκήρυξη του προγράμματος δηλαδή 19/12/2018
 • Απαγορεύεται η συστέγαση επιχειρήσεων
 • Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.
 • Σε περίπτωση κτηριακών παρεμβάσεων θα πρέπει υπάρχει απαραιτήτως ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση για τουλάχιστον 6 ετών από την ένταξη της πράξης.
 • Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 • Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου να είναι το 50. Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης – βαθμολόγησης είναι τα ακόλουθα:
         o αριθμός κερδοφόρων χρήσεων (min 0 κερδοφόρες χρήσεις έως max 3 κερδοφόρες χρήσεις)
         o μεταβολή απασχόλησης
         o μεταβολή κύκλου εργασιών
         o βαθμός κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής
         o μήνες λειτουργίας της επιχείρησης το έτος 2018
         o έτη λειτουργίας της επιχείρησης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ως ημερομηνία έναρξης των υποβολών ορίζεται η 27 Φεβρουαρίου 2019
Ως ημερομηνία λήξης των υποβολών ορίζεται η 9 Μαΐου 2019

Δείτε την παρουσίαση της εταιρίας μας πατώντας εδώ.