Εκτύπωση
ergaleiothiki

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές.

Από τη Δράση αποκλείονται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, Δασοκομία και υλοτομία, Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 400.000.000€
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ - 200.000,00€
Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 50% και ως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Ο Χρόνος Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

Από τη δράση αποκλείονται:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο
1.3 Εξοπλισμός   για   βελτίωση   Ενεργειακής   Απόδοσης   - Προστασία του Περιβάλλοντος.
1.4 Λοιπός Εξοπλισμός
1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό
έως 100%
2 Πιστοποίηση
Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
έως 100%
3 Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25%
4 Ψηφιακή Προβολή
με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ
έως 15.000€
5 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες έως 16.000€
για το σύνολο των  υποκατηγοριών και υπό την προϋπόθεση δαπανών της κατηγορίας 1 αποκλειστικά για την
υποκατηγορία 5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού.
6, Μεταφορικά Μέσα έως 50%
7 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
(νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ
20% και μέχρι 30.000 €
15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο
(2) ΕΜΕ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ημερομηνία έναρξης των υποβολών ορίζεται η 20 Φεβρουαρίου 2019.

Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας  και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.