Εκτύπωση
emporio

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, που θα δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης του σχεδίου αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 12.000.000,00€.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 12/03/2019 – 14/06/2019

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από τη δράση αποκλείονται:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000,00€ - 100.000,00€

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ