Εκτύπωση

Η εταιρεία ALPHA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της, με τρόπο τέτοιο ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να μεγιστοποιεί την κοινωνική και πολιτιστική της προσφορά.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρίας καλύπτει τη Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στους τομείς: Εκπαίδευσης, Μελετών – Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Μελετών Διαχειριστικών Συστημάτων, Ερευνών Αγοράς, Αξιολόγησης – Επιλογής Προσωπικού. Έρευνα και Ανάπτυξη Εργαλείων Βελτίωσης της Οργάνωσης Επιχειρήσεων και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της εταιρίας.

Ειδικότερα η εταιρεία δεσμεύεται για τα εξής:

Η δέσμευση της εταιρίας στην παραπάνω περιβαλλοντική πολιτική θα αποδεικνύεται με αναθεώρηση των περιβαλλοντικών στόχων της, σε κάθε ανασκόπηση από τη Διοίκηση, καθώς και με τις διορθωτικές ενέργειες που θα λαμβάνονται, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.

Η εταιρίας θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των αντίστοιχων θετικών.